obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

07.10.2021

Podrška za učešće na kursu European Resuscitation Council - Advanced Life Support

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na  kursu European Resuscitation Council - Advanced Life Support, koji se održava od 24.10. do 25.10.2021. godine u Beogradu.

Troškovi učešća na navedenom programu kontinuirane edukacije obuhvataju samo troškove učešća, a ne obuhvataju troškove prenoćišta niti putne troškove.  Pravo na podršku mogu ostvariti pet članova udruženja, a ukupan trošak učešća je 1.250 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Prednost za odobravanje podrške imaju članovi čija se oblast rada u najvećoj meri poklapa sa predmetnim programom kontinuirane edukacije, odnosno članovi za koje se osnovano može proceniti da će u svom radu moći u velikoj meri da primene znanja stečena učešćem na programu kontinuirane edukacije. Kandidati uz prijavu podnose biografiju uz poseban osvrt na oblast rada i obrazloženje na koji način će učešće na programu kontinuirane edukacije uticati na primenu znanja. Prijave se podnose najkasnije do 12.10.2021. godine do 12h, Sekretaru udruženja Miloradu Tešiću, putem e-mail adrese misa.tesic@gmail.com.

S poštovanjem,

Dr Milorad Tešić