STATUT UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

- prečišćen tekst - U Beogradu, dana 09.05.2019. godine

U skladu sa članovima 78. i 12. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS 51/2009), Skupština Udruženja kardiologa Srbije na sednicama održanim dana 07.03.2011. godine, 19.06.2013. godine, 19.01.2015. godine i 09.05.2019. godine u Beogradu, u hotelu Best Western Hotel M, donosi sledeći

CILJEVI I AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

Član 1.

Удружење кардиолога Србије (u daljem tekstu: Udruženje) je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodredjeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti prevencije i smanjenja štetnog uticaja kardiovaskularnih bolesti u Srbiji.

Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

 • Pomoć bolesnicima, drugim zdravstvenim, socijalnim i sličnim ustanovama (u tekstu-ustanove),u smislu edukacije i lečenja kardiovaskularnih bolesti
 • Stručna i savetodavna pomoć pri nabavci i obezbeđivanju potrebne opreme u cilju poboljšanja lečenja, uslova boravka pacijenata, uslova i kvaliteta rada medicinskog i drugog osoblja, medicinska oprema i oprema potrebna za kvalitetnije lečenje bolesnika, oprema za rad medicinskog i drugog osoblja, u cilju stvaranja povoljnih uslova za edukaciju, lečenje, boravak i rad u ovim ustanovama.
 • Pomoć u ostvarivanju ljudskih prava u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
 • Zalaganje za zaštitu ekoloških ljudskih prava i poboljšanje uslova ljudskog života sa aspekta ekologije
 • Pomoć u lečenju stanovništva, naročito starijih, marginalizovanih i socijalno ugroženih kategorija.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje će naročito:

 • Unapređivati prevenciju, dijagnostiku i lečenje kardiovaskularnih oboljenja i raditi na boljem razumevanju fiziologije i patofiziologije srca i krvnih sudova
 • Poboljšati obrazovanje, usavršavanje i trening kardiologai drugih profila medicinskih radnika koji se bave kardiovaskularnim bolestima
 • Samostalno ili sa partnerima učestvovati na izradi projekta čija će se realizacija socijalne zaštite, kao i zaštite ekoloških ljudskih prava;
 • Prikupljati i obrađivati naučnu i stručnu literaturu iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i zaštite ekoloških ljudskih prava;
 • Organizovati, samostalno ili u zajednici sa drugim udruženjima ili organizacijama, kongrese, stručne skupove, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja, razmene informacija i sl., u navedenim oblastima;
 • Objavljivati različite publikacije, izveštaje, biltene, promotivne materijale o zaštiti prava iz člana 1 ovog Statuta;
 • Angažovati naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena zdravstvene i socijalne zaštite, kao i zaštite ekoloških ljudskih prava;
 • Saraćivati sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje mogu pomoći i u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i zaštite ekoloških ljudskih prava;
 • Promovisati neophodnost veće pomoći bolesnicima, drugim zdravstvenim, socijalnim i sličnim ustanovama u smislu obezbeđenja potrebne opreme koja treba da omogući poboljšanje uslova lečenja, uslova boravka bolesnika/ pacijenata, kao i uslova i kvaliteta rada medicinskog i drugog osoblja.

 

NAZIV, SEDIŠTE I PEČAT UDRUŽENJA

Član 4.

 1. Naziv Udruženja je: Удружење кардиолога Србије
 2. Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Cardiology Society of Serbia
 3. Skraćeni naziv Udruženja je: УКС
 4. Sedište udruženja je u Beogradu, ul. Višegradska br. 26.
 5. Udruženje će svoju delatnost ostvarivati na teritoriji Srbije.
 6. Udruženje ima pečat okruglog oblika na kome piše pun naziv i sedište Udruženja na srpskom jeziku.

ČLANOVI UDRUŽENJA

Prijem u članstvo

Član 5.

 1. Članovi Udruženja mogu biti redovni i počasni.
 2. Redovni član Udruženja može biti svako domaće fizičko i pravno lice, uključujući, ali ne ograničavajući se na: kardiologe i druge lekare koji su uključeni u prevenciju, detekciju i lečenje bolesti srca i krvnih sudova, zatim drugo profesionalno osoblje, lekare svih profila, medicinske sestre, tehničare, istraživače, kao i druga udruženja i organizacije.
 3. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor. Novoizabrani član Udruženja je obavezan platiti celokupan iznos članarine za kalendarsku godinu u kojoj je izabran za člana, bez obzira na vreme prijema u članstvo.
 4. Članstvo se stiče potpisivanjem izjave o pristupanju - pristupnice i plaćanjem članarine, čime član prihvata ciljeve Udruženja i Statut.
 5. Počasni članovi Udruženja mogu biti kako domaća tako i strana fizička i pravna lica. Počasni članovi mogu prisustvovati sednicama Skupštine i imati savetodavnu funkciju, bez prava glasa. Kandidata za počasnog člana Udruženja predlaže minimum 10 redovnih članova Udruženja, a o prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Udruženja. Počasni članovi Udruženja oslobodjeni su obaveze plaćanja članarine, a članstvo sticu potpisivanjem pristupnice o prihvatanju ciljeva Udruženja i Statut.

Istupanje iz članstva

Član 6.

 1. Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
 2. Članstvo u Udruženju automatski prestaje ukoliko član ne plati članarinu tokom dve uzastopne kalendarske godine. Članstvo prestaje i u slučaju rušenja ugleda Udruženja; delovanja suprotno ciljevima Udruženja; neobaveštavanja nadležnih organa Udruženja o činjenicama koje su od odlučujućeg značaja za rad, cilj ili ugled Udruženja; korišćenja članstva u Udruženju radi postizanja pravno nedozvoljenih ciljeva; nedostojnog, uvredljivog ili na drugi način neprimerenog ili nedoličnog ponašanja prema drugim članovima Udruženja; odbijanja davanja podataka ili davanja netačnih podataka organima Udruženja koji su potrebni radi registracije članstva; ometanja ili sprečavanja rada Udruženja; prihvatanja poklona ili drugih pogodnosti kao protivuslugu za glasanje ili zastupanje interesa; neizvršenja i nepostupanja po odlukama organa Udruženja; istupanja u javnosti kojim se iznose netačne informacije ili uvredljivi stavovi o drugim članovima ili o samom Udruženju i istupanja na kojim se na drugi način narušava ugled i položaj Udruženja; i u drugim slučajevima nepoštovanja statuta i drugih akata Udruženja ili rušenja ugleda Udruženja.
 3. U slučaju smrti ili prestanka postojanja člana - pravnog lica, članstvo prestaje automatski. Naslednici ili pravni sledbenici člana nemaju pravo da naslede članstvo u Udruženju.

Prava i obaveze članova

Član 7.

Član ima pravo:

 • da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • da neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 • da bira i bude biran u organe Udruženja;
 • da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;
 • Da učestvuje na nacionalnim kongresima (kotizacija kongresa se odbija od plaćene članarine);
 • Da dobije člansku kartu Udruženja.

Član 8.

Član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • u    skladu   sa   svojim    interesovanjima   i    mogućnostima,   učestvuje   u aktivnostima Udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva;
 • plaća članarinu;
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

RADNE GRUPE, ASOCIJACIJE i PODRUŽNICE

Član 9.

 1. Udruženje formira radne grupe, da bi se proučavali i unapređivali razni aspekti prevencije, dijagnoze i lečenja posebnih kardiovaskularnih bolesti. U radnim grupama se okupljaju eksperti sličnih naučnih interesa, da bi se udruženim snagama ispitivala posebna kardiovaskularna oboljenja.
 2. Radne grupe se osnivaju i ukidaju na Skupštini udruženja, na predlog Upravnog odbora. Radna grupa ima najmanje 10 redovnih članova Udruženja. Kandidate za predsednika i budućeg predsednika radne grupe mogu predložiti Upravni odbor, radna grupa, asocijacija, predsednički savet ili najmanje 10 članova Udruženja. Odluku o izboru predsednika i budućeg predsednika radne grupe donosi Skupština. U slučaju postojanja dva ili više kandidata, izabran je kandidat koji osvoji najveći broj glasova, a ukoliko se pristupa glasanju za jednog kandidata, smatraće se da je isti izabran ukoliko osvoji više glasova „za“ od glasova „protiv“. Mandat predsednika i budućeg predsednika je 2 godine. Upravni odbor donosi Poslovnik o radu radnih grupa.
 3. Udruženje može formirati i asocijacije, koje su organi Udruženja koji unapređuju razne aspekte prevencije, dijagnoze i lečenja posebnih kardiovaskularnih oboljenja. Asocijacije se osnivaju i ukidaju na Skupštini Udruženja, na predlog Upravnog odbora. Asocijacija ima najmanje 100 redovnih članova. Kandidate za predsednika i budućeg predsednika asocijacije mogu predložiti Upravni odbor, radna grupa, asocijacija, predsednički savet ili najmanje 10 članova Udruženja. Odluku o izboru predsednika i budućeg predsednika asocijacije donosi Skupština izmedju najmanje po dva kandidata za svaku funkciju. Mandat predsednika i budućeg predsednika je 4 godine. Upravni odbor donosi Poslovnik o radu asocijacija. Na obrazloženi zahtev asocijacije, Upravni odbor donosi odluku o korišćenju finansijiskih sredstava Udruženja od strane Asocijacije.
 4. Radi regionalizacije i boljeg ostvarenja ciljeva, Udruženje osniva podružnice. Podružnice se osnivaju i ukidaju na Skupštini Udruženja, na predlog Upravnog odbora. Nadzor nad radom podružnica sprovode potpredsednici Upravnog odbora Udruženja.
 5. Svaka podružnica ima svog predsednika i potpredsednika sa mandatom u trajanju od 4 godine. Kandidate za predsednike i potpredsednike podružnice predlaže potpredsednik Upravnog odbora Udruženja odgovoran za organizovanje i rad te poddružnice, a Skupština donosi odluku o izboru predsednika i potpredsednika. U slučaju postojanja dva ili više kandidata, izabran je kandidat koji osvoji najveći borj glasova, a ukoliko se pristupa glasanju za jednog kandidata, smatraće se da je isti izabran ukoliko osvoji više glasova „za“ od glasova „protiv“. Upravni odbor donosi Poslovnik o radu podružnica.

Član 10.

 1. Jedno lice može biti predsednik/budući predsednik/potpredsednik samo u jednoj radnoj grupi, asocijaciji ili podružnici.
 2. Radne grupe, asocijacije i podružnice imaju obavezu da uredno vode evidenciju o svojim članovima u skladu sa instrukcijama Upravnog odbora, i da najmanje jednom godišnje Upravnom odboru dostavljajju izveštaj o radu i ažuriran spisak svojih članova.

ORGANI UDRUŽENJA

Član 11.

Ograni Udruženja su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsednički savet

Funkciju zastupnika Udruženja vrše Predsednik Upravnog odbora, a mogu ga zameniti Budući Predsednik i Bivši Predsednik Upravnog odbora, u slučaju sprečenosti ili delegiranja dužnosti.

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Član 12.

 1. Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
 2. Skupština Udruženja ima Predsednika i zamenika predsednika. Mandat Predsednika i zamenika predsednika je 2 godine.
 3. Upravni odbor upućuje obaveštenje o održavanju Skupštine i dnevni red članovima Skupštine najmanje dve nedelje pre njenog održavanja. Poziv se može uputiti putem e-mail-a, faksa ili svakog drugog sredstva moderne komunikacije. Najmanje nedelju dana pre održavanja skupštine svaki član ima pravo da dostavi svoje predloge u vezi sa dnevnim redom. Pre početka svake skupštine razmatraju se podneti predlozi i utvrdjuje se dnevni red.
 4. Predsednik skupštine ili njegov zamenik rukovode sednicom skupštine i potpisuju zapisnike sa sednica Skupštine. Zapisnik se usvaja na narednoj sednici Skupstine.
 5. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje, po mogućstvu u decembru mesecu. Godišnja skupština se može održati i kasnije, do aprila meseca naredne godine za prethodnu godinu.
 6. Vanredna sednica Skupštine zakazuje se na obrazloženi predlog Upravnog odbora, ili na pismenu inicijativu najmanje trećine članova. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Vanredna sednica Skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.
 7. Skupština:
 • usvaja plan i program rada na predlog Upravnog odbora;
 • usvaja Statut, kao i izmenu i dopunu statuta;
 • usvaja druge opšte akte Udruženja;
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 • bira i razrešava članove Upravnog i nadzornog odbora;
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 • odlučuje o osnivanju, ukidanju i drugim pitanjima od značaja za rad radnih grupa, asocijacija i podružnica;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 • odlučuje o predlogu za izbor redovnih i dopisnih članova Srpske akademije nauka i umetnosti, odlučuje o predlogu kandidata za Akademiju medicinskih nauka i o predlogu kandidata za druge naučno-društvene institucije.
 1. Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje 50% od ukupnog broja članova. U slučaju da nije postignut kvorum, skupština se ponovo saziva u narednom periodu od 30 dana sa istim dnevnim redom. Na ponovljenoj skupštini se ne utvrdjuje kvorum, već kvorum čine prisutni članovi.
 2. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. U slučaju jednake podele glasova, glas Predsednika skupštine je odlučujući.
 3. Svaki član Skupštine - fizičko lice ima pravo na jedan glas.
 4. Svakom članu Skupštine - udruženju, organizaciji ili drugom pravnom licu, svakih 50 članova daje pravno na jedan glas u Skupštini Udruženja. Maksimalni broj glasova člana Udruženja - pravnog lica ostvarenih na ovaj način je pet.

Član 13.

Član Skupštine može učestvovati i glasati u odlučivanju pisanim putem i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da se smatra da su sva lica koja na ovaj način učestvuju na sednici kao lično prisutna.

UPRAVNI ODBOR

Nadležnost Upravnog odbora

Član 14.

Upravni odbor:

 • rukovodi radom Udruženja između dve Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • organizuje redovno obavljanje tekućih aktivnosti Udruženja;
 • poverava obavljanje posebnih poslova pojedinim članovima Udruženja;
 • donosi finansijske odluke, uključujući i odluku o visini članarine;
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, na sopstvenu inicijativu ili na predlog najmanje polovine članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koje podnosi Skupštini na usvajanje;
 • sačinjava finansiijske izveštaje i priprema plan i program rada udruženja i podnosi ih nadležnim organima i Skupštini na usvajanje;
 • odlučuje o naknadi troškova nastalih prilikom održavanja sednica i obavljanja drugih poslova podružnica, radnih grupa i asocijacija;
 • priprema predloge dnevnog reda za svaku sednicu skupštine i nacrte odluka za skupštinsko usvajanje;
 • donosi odluke o konstituisanju Predsedničkog saveta i o obrazovanju drugih organizacionih delova Udruženja o kojima odluku ne donosi Skupština;
 • donosi Poslovnike o radu Upravnog odbora, radnih grupa, podružnica i asocijacija;
 • saziva sednicu skupštine, i odgovara za sva procesna pitanja u vezi sa pripremom i tokom sednice skuštine, stara se o vodjenju zapisnika;
 • imenuje verifikacionu komisiju od tri člana za svaku izbornu skupštinu;
 • odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i po potrebi odredjuje posebnog zastupnika za taj postupak;
 • donosi odluku o pokretanju časopisa i drugih medijskih publikacija, i o drugim pitanja od značaja za iste;
 • priprema predloge za izbor redovnih i dopisnih članova Srpske akademije nauka i umetnosti, za Akademiju medicinskih nauka i za druge naučno- društvene institucije;
 • dodeljuje priznanje u vidu zlatne medalje licima koja su značajno doprinela ostvarivanju ciljeva Udruženja, a na predlog najmanje 10 članova udruženja, tri člana Upravnog odbora ili Predsedničkog saveta;
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Članovi Upravnog odbora

Član 15.

 1. Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, kojoi se stara o sprovodjenju ciljeva udruženja utvrdjenih ovim Statutom i koji se sastoji od devet članova:
  • Predsednika
  • Budućeg Predsednika - President Elect
  • Bivšeg Predsednika - Past President
  • Pet potpredsednika
  • Sekretar/Blagajnik
 1. Predsednik Upravnog odbora je i predsednik Udruženja, predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
 2. Budući Predsednik postaje Predsednik upravnog odbora automatski nakon isteka mandata Predsednika. Budući Predsednik se bira iz redova Potpredsednika upravnog odbora i kandidata kojeg predloži Upravni odbor.
 3. Predsednik automatski nakon isteka mandata postaje Bivši Predsednik.
 4. Budući Predsednik i Bivši Predsednik Upravnog odbora zamenjuju Predsednika Upravnog odbora, bilo u slučaju njegove sprečenosti, bilo u slučaju da im Predsednik delegira svoje dužnosti, i pružaju sve vrste savetodavnih usluga Predsedniku.
 5. Po jedan Potpredsednik upravnog odbora je nadležan za Vojvodinu, Beograd i Centralnu Srbiju, jedan Potpredsednik je nadležan za radne grupe i podružnice, a jedan Potpredsednik je nadležan za časopis "Srce i krvni sudovi" i internet prezentaciju. Potpredsednici se staraju o pitanjima vezanim za navedene oblasti i pružaju sve vrste savetodavnih usluga Predsedniku, Budućem i Bivšem Predsedniku Upravnog odbora.
 6. Sekretar/Blagajnik obavlja administrativne poslove Upravnog odbora, uključujući i staranje o ispunjenosti svih uslova za prijem novog člana u Udruženje ili prestanak članstva, odgovoran je za vodjenje zapisnika sa sednica Upravnog odbora, stara se o svim formalnim uslovima u vezi sa sazivanjem sednica Skupštine, uključujući i slanje obaveštenja o održavanju Skupštine, prijemu predloga u vezi sa dnevnim redom Skupštine, odgovoran je za organizaciju i rad zvanične internet strane Udruženja i slično, a posebno o skupljanju članarine i obaveštavanju Upravnog odbora o neredovnom plaćanju članarine od strane članova Skupštine.
 7. Mandat članova Upravnog odbora je 2 godine. Predsednik i Budući Predsednik automatski postaju Bivši Predsednik i Predsednik. Sekretar ima pravo da bude reizabran u članstvo u Upravnom odboru nakon isteka mandata, na istu ili drugu funkciju. Potpredsednici Upravnog odbora imaju pravo da budu reizabrani na istu funkciju u još jednom mandatu.
 8. Članovi Upravnog odbora nemaju pravo na naknadu za rad, ali imaju pravo na naknadu svih troškova koji nastanu prilikom obavljanja svoje funkcije, uz prezentiranje odgovarajućih dokaza o nastalim troškovima. Posebno, Upravni odbor može doneti odluku o naknadi svih troškova putovanja i učešća na kongresu u inostranstvu jednom godišnje za svakog člana Upravnog odbora.
 9. Dvogodišnji mandat počinje i završava se na godišnjoj Skupštini Udruženja tog izbornog perioda.
 10. Predsednika, Budućeg predsednika, Bivšeg predsednika i potpredsednike upravnog odbora imenuje i razrešava Skupština na predlog najmanje deset članova Udruženja ili na predlog Predsedničkog saveta. Kandidata za Budućeg predsednika koji ne mora biti iz redova Potpredsednika upravnog odbora, može predložiti Upravni odbor.  Obrazložen predlog u pismenoj formi, za svakog kandidata pojedinačno, potpisan od odgovarajućeg predlagača, dostavlja se najmanje 3 dana pre održavanja sednice Skupštine. Dovoljno je postojanje jednog kandidata za svaku funkciju da bi se pristupilo glasanju.
 11. Skupština   udruženja   glasa   o    predloženim   kandidataima   sledećim redosledom:
 • Izbor Predsednika (primenjuje se samo za prve izbore)
 • Izbor budućeg predsednika - President Elect
 • Pet potpredsednika

Ukoliko postoji dva ili više kandidata, kandidat koji osvoji najveći broj glasova smatra se izabranim na funkciju za koju je kandidovan, a u slučaju postojanja samo jednog kandidata, pristupa se glasanju „za“ ili „protiv“ i isti će se smatrati izabranim ukoliko osvoji više glasova „za“ od glasova „protiv“. Ukoliko dva kandidata osvoje jednak broj glasova, pristupa se ponovnom glasanju.

Nakon izbora gore navedenih članova, novoizabrani Predsednik predlaže Skupštini jednog ili više kandidata za funkciju sekretara/blagajnika.

U slučaju vanrednog prestanka mandata članova upravnog odbora po bilo kom osnovu, usled čega upravni odbor nema potreban kvorum za rad i odlučivanje, novi članovi upravnog odbora na funkcijama koje su upražnjenje, kandiduju se na vanrednoj sednici Skupštine, glasanjem o izboru izmedju jednog ili više kandidata po funkciji.

 1. Postupak razrešenja predsednika ili bilo kojeg člana Upravnog odbora, inicira se na predlog najmanje jedne trećine članova Udruženja, uz sazivanje vanredne sednice Skupštine. Obrazložen predlog za razrešenje dostavlja se Upravnom odboru, koji je dužan da sazove vanrednu sednicu Skupštine udruženja.
 2. Član upravnog odbora može biti razrešen ukoliko ne vrši svoju funkciju u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Kodeksom profesionalne etike. Razrešenje može biti inicirano i iz drugih opravdanih razloga, o čemu odlučuje Skupština pre početka glasanja.
 3. Član upravnog odbora može biti razrešen i na lični zahtev, bez obaveze da isti bude obrazložen. U ovom slučaju, o imenovanju novog člana upravnog odbora, odluku donosi Skupština koju saziva Upravni odbor, u roku od najviše 6 meseci od dana prijema ostavke. Ovaj postupak primenjuje se i u svakom drugom slučaju kada mora doći do imenovanja novog člana upravnog odbora iz objektivnih razloga.

 

Rad Upravnog odbora

Član 16.

 1. Sednice Upravnog odbora saziva Predsednik po potrebi. Sednica Upravnog odbora se može sazvati i na zahtev najmanje 5 članova Upravnog odbora, u kom slučaju podnosioci zahteva punovažno preduzimaju sve radnje u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednice.
 2. Sednice Upravnog odbora se održavaju u sedištu Udruženja. Za održavanje sednice van sedišta Udruženja neophodna je saglasnost najmanje 5 članova Upravnog odbora.
 3. Član Upravnog odbora može učestvovati i glasati u odlučivanju pisanim putem i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da se smatra da su sva lica koja na ovaj način učestvuju na sednici kao lično prisutna.
 4. Predsednik Upravnog odbora ili članovi Upravnog odbora koji sazivaju sednicu utvrdjuju predlog dnevnog reda i isti dostavljaju svim članovima Upravnog odbora najkasnije 7 dana pre održavanja sednice. Svi članovi Upravnog odbora mogu svoje predloge dnevnog reda podneti predsedniku Upravnog odbora ili bilo kom članu Upravnog odbora koji saziva sednicu najmanje 3 dana pre održavanja sednice. Pre početka sednice, razmatraju se podneti predlozi i utvrdjuje dnevni red sednice.
 5. Na sednicama Upravnog odbora se vodi zapisnik koji potpisuje Predsednik Upravnog odbora. Zapisnik se usvaja na narednoj sednici Upravnog odbora.
 6. Upravni odbor punovažno odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti ako je prisutno najmanje 5 članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. U slučaju jednake podele glasova, glas Predsednika je odlučujući.

NADZORNI ODBOR

Nadležnost Nadzornog odbora

Član 17.

Nadzorni odbor kontroliše uskladjenost svih aspekata finansijskog i poslovnog rada Udruženja sa zakonskim propisima i unutrašnjim pravilima Udruženja, uključujući i razmatranje finansijskih izvestaja, opravdanost finansijskih rashoda i rizika, i stara se o primeni kodeksa etike od strane upravnog odbora. Nadzorni odbor o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Članovi Nadzornog odbora

Član 18.

 1. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština.       Članovi Nadzornog odbora biraju Predsednika Nadzornog odbora iz svojih redova.
 2. Mandat članova Nadzornog odbora je 2 godine.
 3. Isto lice ne može istovremeno biti član Upravnog i Nadzornog odbora.
 4. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na naknadu za rad, ali imaju pravo na naknadu svih troškova koji nastanu prilikom obavljanja svoje funkcije, uz prezentiranje odgovarajućih dokaza o nastalim troškovima.

Rad Nadzornog odbora

Član 19.

 1. Nadzorni odbor punovažno odlučuje ako su prisutni svi članovi. Odluke se donose većinom glasova.
 2. Član Nadzornog odbora može učestvovati i glasati u odlučivanju pisanim putem i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da se smatra da su sva lica koja na ovaj način učestvuju na sednici kao lično prisutna.
 3. Nadzorni odbor podnosi izveštaj o radu na svakoj sednici Skupštine.

PREDSEDNIČKI SAVET

Član 20.

 1. Predsednički savet se osniva od strane Upravnog odbora Udruženja, i čine ga svi Bivši Predsednici Udruženja, uključujući i bivše predsednike Udruženja kardiologa Jugoslavije.
 2. Predsednički savet pruža savetodavnu pomoć Upravnom odboru, i imenuje svog predstavnika koji ima pravo da aktivno učestvuje u ime i za račun Predsedničkog saveta u radu Upravnog odbora, bez prava glasa. Posebna funkcija Predsedničkog saveta se ogleda u nominovanju kandidata za članove Upravnog i Nadzornog Odbora i prosledjivanja istih Skupštini na glasanje.

JAVNOST I NAČIN RADA UDRUŽENJA

Član 21.

 1. Rad Udruženja je javan.
 2. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, saopšenja za javnost i na druge pogodne načine.
Član 22.
 1. Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje može da uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijma u zemlji i inostranstvu.
 2. Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima koja mogu pomoći u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i zaštite ekoloških ljudskih prava, o čemu odlučuje Skupština.
 3. Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se u skladu sa zakonom.

Član 23.

Udruženje može sticati imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način.

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 24.

 1. Udruženje prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u slučajevima predviđenim zakonom.
 2. U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se kao donacija na neku zdravstvenu, socijalnu ili sličnu ustanovu, o čemu će odluku doneti Skupština.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 

Predsednik Skupštine Dr Aleksandar Stanković

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

12.04.2024.

Prijava za podršku za učešće na BASICS+ 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije