Sastanak je imao tri celine koje su se odnosile na pregled aktuelnih aktivnosti i projekata ESC, drugi na strateške ideje i treći koji se ticao izbora za novo rukovodstvo i odbore ESC.

A. Pregled aktivnosti ESC

- Pregled aktivnosti je predstavio aktuelni Predsednik ESC prof. Fausto Pinto iz Portugala, uz predsedništvo koji su činili budući predsednik prof. Jeroen Bax iz Holandije i prof. Panos Vardas iz Grčke kao prethodni predsednik ESC. Naglašeno da ESC ima oko 95000 članova, da je ESC ne-profitna organizacija zasnovana na dobrovoljnom radu, i koju čine 56 nacionalna udruženja, 6 asocijacija, 15 radnih grupa i 5 saveta koji svi čine konstitutivna tela i stubove na kojima počiva ESC i crpi svoju energiju i snagu. ESC nudi širok portfolio edukativnih, kliničnih i naučnih programa u cilju povećanja standarda profesionalnih usluga. ESC časopisi na čelu sa European Heart Journal, ESC udžbenik iz KV medicine, ESC preporuke i ESC kongresi predstavljaju široko poznate i renomirane izvore edukacije, vodiče kliničke i naučne prakse, ali tokom poslednjih godinu su se razvile i nove aktivnosti koje se usmerene prema novim oblastima i mogućnostima koje do sada nisu bile dovoljno iskorišćene i pokrivene. U tom smsilu naglašena je aktivnost i značaj nacionalno- i institucionalno-baziranih registara i pretraga, formiranje kardiovaskularnog okruglog stola za kontinuiranu komunikaciju sa farmaceutskom industrijom, agencijom za lekove, zatim European Heart Agency sa sedištem u Briselu za bližu komunikaciju sa adminstativnim i političkim donosiocima odluka, European Heart Academy za razvijanje edukativnih programa. Predstavljen je i prvi Kardiovaskularni evropski atlas o epidemiološkim i zdravstveno-organizacionim podacima za različite evriopske zemlje. Takođe predstavljana je ideja o potrebi za formiranjem Etičkog komiteta ESC koji bi se bavio relevantnim pitanjima iz ove obasti uz neophodnu zaštitu interesa kardiologa širom Evrope.

B. Strateške aktivnosti ESC

- Strateške aktivnosti za period rada ESC 2016-2010. godina odnose se na sledećih 5 oblasti: članstvo, istraživanja, edukacija, kongresne aktivnosti i lobiranje. Svaku ovu obast vode uticajni članovi ESC koji vode i predlažu inicijative, predlažu rešenja i donose odluke. Ukratko, što se tiče ČLANSTVA predložena je dalja kategorizacija članstva na 4 grupe: “običan” član kao i do sada, profesionalni član, profesionalni plus član i Fellow odnosno postojeći FESC. Običan član ostaje kao član nacionalnog udrženja i ne plaća članarinu kao i do sada, dok će ostale 3 grupe plaćati godišnju članarine sa različitim pogodnostima. Lista mogućnosti i pogodnosti od novih modela članstva će biti predstavljena na kongresu ESC u Rimu 2016. Drugi strateški plan se odnosi na EDUKATIVNA AKTIVNOST, posebno “e” učenje, odnosno edukativni portal postavljen od 1 marta 2016. godine na sajt ESC-a, a informacije o ovome se već nalaze na sajtu UKS (nacionalni koordinator prof. Milica Dekleva). Posebnu temu u oblasti edukativnih programa što se tiče preporuka predstavlja validacija tih programa u realnim okvirima i institucijama. Na jednom od održanih radionica tim povodom je predloženo da zajedno sa edukacijama i preporukama ide i deo koji se tiče procene njihove vrednosti i dometa. Treći plan se odnosi na ISTRAŽIVAČKU AKTIVNOST koji će se realizovati u okviru “think tank” modela sa ciljem bolje koordinacije i veće vidljivosti i dostupnosti KV istraživanja preko ESC-a. Četvrti deo se odnosi na unapređenje postojećeih KONGRESNIH AKTIVNOSTI, njene bolje definicije i prezentacije i mogućnosti razvoja savremenih modaliteta za internet i on-line prenose uz pokretanje i ESC TV. Poslednja oblast se odnosi na uticaj i LOBIRANJE za ostvarivanje ciljeva ESC usmereno prema administraciji, političkim institucijama i svima koji učestvuju u političkom donošenju važnih odluka. U tom cilju je formirana i Komisija sa “spoljne poslove” sa sedištem u Briselu. Predstavljanje ovih strateških planova od strane njihovih rukovodioca je bilo nastavljeno organizovanjem radionica posvećenih strateškim ciljevima.

C. Izbori na novo rukovodstvo i odbore ESC

- Završni deo Prolećnog samita se odnosio na predstavljanje kandidata za rukovodstvo ESC u periodu 2016-2018. Prethodni predsednik Prof. Panos Vardas je predstavio kandidate za sve funkcije i dao reč kandidatima za Budućeg predsednika ESC, prof. Barbari Casadei iz Engleske i prof. Karl Heinz Kuck-u iz Nemačke, da u toku od 20 minuta predstave svoj program, ideje i viđenje budućnosti ESC.

Predsednik UKS, Budući Predsednik UKS i Glavni urednik časopisa UKS “Srce i krvni sudovi”

Branko Beleslin, Ana Đorđević Dikić i Tanja Potpara

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije